مجازی سازی

یا به اصلاح مجازی‌ سازی تکنولوژی است که به وسیله آن می توان اجرای همزمان دو یا چند سیستم عامل بر روی یک سرور را داشته باشیم به نحوی که باعث بهره وری در هزینه های سخت افزار و نرم افزار و همچنین استفاده بهینه از تمامی منابع سیستمی می باشد. اما نکته حایز اهمیت این است که مجازی سازی به تنهایی، مشکلاتی را در بر دارد که در صورت خرابی یک سرور تمامی سرویس‌های مجازی سازی شده روی ان از مدار خارج خواهند شد.برای حل این مشکل می توان از تکنولوژی هایی مانندClusteringکه شامل گروهی از هاست ها (ESXI) می باشد استفاده نمود. با استفاده از قابلیت کلاسترینگ ما قادر خواهیم بود تمامیResource، هاست های خود(ESXI) را مدیریت نماییم و از مواردی مانندHigh Availability و Load  Balance بهره جوییم
آشنایی با برخی از اصطلاحات و کاربردهای هر یک از آنها:
HA, Fault Tolerance .1چیست و دارای چه مزایایی می باشد؟
High availability Clusterکه آن رابا اصطلاحاتHA Clusterو یاFailover Clusterنیز می شناسند. با فعال نمودنHAبر روی clusterمورد نظرمان، ما قادر خواهیم بود از قابلیت Fault Tolerance(تحمل خطا) بهره جوییم که در این صورت اگر هر یک از سرورهای فیزیکی دچار مشکل گردید، با توجه به این که Secondary VMبر روی سرور دیگر ما وجود دارد، هیچDown Timeو یا قطعی از طرف سرورها وجود نخواهد داشت.با استفاده از این راهکار که برخلاف راهکار سخت افزاری بسیار کم هزینه است و پیچیدگی های آن را نیز ندارد می توان به راحتی مشکلات سخت افزاری سرورهای فیزیکی را مدیریت کرده و این اطمینان را داشت که سرویس های حیاتی این سرورها بدونDown Time در حال سرویس دهی خواهد بود
از مزایای استفاده ازFault Toleranceمیتوان به موارد زیر اشاره نمود:
–    از بین رفتن هزینه های بسیار زیادو هنگفتی که در اثر از کار افتادن یک سرور فیزیکی به یک سازمان وارد می شود.
–     ارائه سرویس دهی ممتد برای تمام نرم افزار ها بدون وابستگی به سیستم عامل
Load Balance .2چیست و دارای چه مزایایی می باشد؟
از مزایای دیگری که می توان به آن اشاره نمود ، تقسیم بار بر روی سرورها می باشد.با فعال نمودن قابلیتLoad Balance، ما قادر خواهیم بود از حداکثر توان سخت افزاری سرورها استفاده نماییم. مدیریت منابع توسط  VMware DRSصورت خواهد پذیرفت که در این حالت منابع سخت افزاری در حالت تعادل نگه داشته خواهند شد.یکی از مهمترین ویژگی های استفاده از مجازی سازی باVMwareاستفاده از قابلیتVMware Distributed Resource Scheduler(DRS)می باشدکه اساس کار آن به این صورت می باشد که اگر بر روی یکی از سرورهای فیزیکی(ESX Server) چندین ماشین مجازیVirtual machine)) داشته باشیم و منابع این سرور(RAM,CPU) بر روی آنها به نسبت معین مشخص شده باشد و حال یکی از ماشین های مجازی دچار کمبودRAMو یاCPUشود، در حالیکه بقیه ماشین های موجود بر روی همانESX Serverاز تمامیRAMوCPUاختصاص یافته خود استفاده نکرده اند، با استفاده از این تکنولوژی در کسری از ثانیهRAMوCPUلازم برای ماشین مجازیی که دچار کمبود منابع سیستمی شده است قرض گرفته می شود و پس از پایان کار دوباره آن را در اختیار سایرین قرار می دهد.حال اگر بر روی همان سرور فیزیکی منابع سیستمی مورد نیاز یافت نشد با کمک یکی دیگر از قابلیت هایVMwareبه نامVmotion، سیستم عامل ماشین مجازی مذکور به یکی دیگر از سرورهای فیزیکی دیگر که منابع آزادی دارد منتقل می شود.تمامی مراحل ذکر شده به صورت اتوماتیک بوده و هیچ وقفه ایی در آن وجود ندارد.
ESX .3چیست؟
ESXیکی از محصولاتVMwareاست که بارزترین مشخصه آن، این است که به صورت مستقیم بر روی سخت افزار نصب می گردد و دیگر نیازی به یکOS رابط نمیباشد، که در سرعت کارکرد سیستم بسیار موثر است.
VSphere Client .4چیست؟
همانگونه که در بالا مشاهده می کنید خودنرم افزارESXبه صورتCLIاست. بنابراین برای مدیریت ماشین های مجازی از نرم افزارVSpher Clientاستفاده می گردد.
Vcenter .5   چیست؟
نرم افزاری کهVSphereرا مدیریت مینماید و برای کلاستر کردن هاست ها به آن احتیاج است راVcenterمی گویند.
Vmotion .6چیست؟
یکی از بهترین و جذاب ترین قابلیت هایی کهVsphereدر اختیار ما قرار میدهد این است که ما میتوانیم یکVMرا در حالی که روشن است و در حال سرویس دهی است از روی یک سرور فیزیکی (ESX) به روی یک سرور فیزیکی دیگر بدون هیچDown Timeببریم.
Storage Vmotion .7چیست؟
یکی دیگر از امکانات جالبVsphereهمین امکان آن است که شما را قادر میسازد یک ماشین مجازی را در حالیکه روشن و در حال سرویس دهی است از روی یکStorage(جایی که محل قرارگیری ماشین های مجازی است) بر روی یکStorageدیگر انتقال دهد.
Distributed Power Manager (DPM) .8چیست؟
با توجه به وضع کنونی و اهمیت و صرفه جویی در برق مصرفی دیتا سنترها این تکنولوژی بسیار می توان کارامد باشد.اساس کار این تکنولوژی به این صورت می باشد که پس از پایان ساعات کاری که بار بر روی سرورها کم می شود، به صورت اتوماتیک آنها را به یک یا چندESX Serverمشخص منتقل مینماید و بقیهESXها را تا زمانی که دوباره بار کاری زیاد شود(فردا صبح)به صورتStand byنگه دارد.این کار تاثیر زیادی در میزان برق مصرفی خواهد گذاشت همچنین عمر سرورها را هم افزایش خواهد داد.
مزایای کلی استفاده ازVirtualizeچیست؟
•بهره وری هر چه بیشتر از سخت افزار و کاهش هزینه ها
•مدیریت بهتر و آسانتر سرورها و سرویس ها و کاهش هزینه های مدیریتی
•استفاده هر چه بهتر از فضای موجود درData Centerو کاهش هزینه های آن
•پشتیبان گیری و بازیابی سرورها در حداقل زمان ممکن (isaster Recovery And Backup)
•کاهش مصرف برق موجود درData centerکه در شرایط کنونی حائز اهمیت بسیاری می باشد.
•در محیط های آموزشگاهی می توان با ایجاد ساخت چند ماشین مجازی به صورت بسیار مقرون به صرفه یک محیط آزمایشگاهی ایجاد نمود.
ذخیره سازی اطلاعات:
SAN (Storage Area Network)یک شبکه اختصاصی با مدیریت آسان و متمرکز است که ارتباط بین ادوات ذخیره‌سازی و سرور ها را ممکن می سازد.
از مزایای استفاده ازSANمی توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱-امکان به کارگیری قابلیتFault Toleranceبر روی ماشین های مجازی
۲-امکان وجود سیستم عامل سرورها بر رویSANکه نتیجه آن اعتماد و پایداری بیشتر خواهد بود
۳-کارایی بالاتر در حین عملیات پشتیبان گیری و همچنین کارایی بیشتر سرورها به علت انجام ندادن عملیات پشتیبان‌گیری بر روی آنها
۴-داشتن یک شبکه اختصاصی که باعث تفکیک ترافیک شبکه داخلی و ترافیک ارتباطی بین سرورها در شبکه می شود
۵-در این فن‌آوری می توان از تجهیزاتی استفاده نمود که امکان انتقال اطلاعات از یکSANبهSANدیگر را در دو موقعیت جغرافیایی مختلف فراهم نماید. این کار به صورتData Migrationو یاAsynchronousوSynchronous امکان پذیر خواهد بود. این امکان برای مواقعی که یکی از حوادث زلزله،آتش سوزی و …. رخ دهد مفید است
۶-امکانRedundantتجهیزات (دو عددController، دو عددSAN Switch، دو عدد کارتHBAو ….)
۷-تجمع پایگاه های داده و دیتاهای سازمانی در یک محل امن و به صورت متمرکز
۸-افزایش میزان فضای ذخیره سازی به صورتOnlineو بدونDowntime
:Tape
پشتیبان گیری از اطلاعات یکی از مسائل بسیار مهم در سازمان ها است. بهترین ابزار پیشنهادی برای پشتیبان گیریTapeمی‌باشد از این رو از تجهیزاتی مانندTapeاستفاده میگرددکه دارای قابلیت زیر می باشد:
•ظرفیت بسیار زیاد و قابل ارتقاء با توجه به نیاز سازمان
•پشتیبان گیری با سرعت بسیار بالا و خارج از ترافیکLAN
•قابلیتRestoreبا اطمینان بسیار زیاد
•قابلیت تعویض و ارتقاStorageبدونDowntime
•عمر مفید مناسب ( بیش از سی سال )
•تمامی اطلاعات سازمان که رویSANاست رویTapeبه صورت مدوام پشتیبان گیری می گردد

: Server
با توجه به اینکه باید تمامی برنامه های کاربردی و سرویس های سازمان به صورتVirtual Machineمی گردند از اینرو باید سرورهای متناسب با حجم سخت افزاری مورد نیاز تهیه گردد.این نکته حائز اهمیت است که مشخصات سرورها باید به گونه ای انتخاب شود که در صورت از مدار خارج شدن یکی از سرورها سایر سرورها توانایی سرویس دهی به همهVirtual Machineرا دارا باشند.
نکات زیر در انتخاب سرورها حائز اهمیت است:
۱-    تمامی قطعات باید با نرم افزار مجازی ساز همخوانی کامل داشته باشند.
۲-    CPUسرورها حتما باید شبیه یکدیگر باشند. (ترجیحا سایر قطعات نیز به همین صورت)
۳-    نوع و مدل قطعات باید با توجه به حجم برنامه های سازمان با آینده نگری تهیه گردد.
۴-    سرورها باید دارای دو کارتHBAبرای ارتباط باSAN Switchباشند.